Summa sõnadega

Alljärgnev makro aitab tabelarvutuse programmis (nt arvete peal) kirjutada numbrilisi väärtusi sõnadega. Viidatud autorite nimed ja e-postiaadressid ei pruugi toimida ent on siiski kirjas kui algsed viited autoritele.

Eesti keeles

rem ** Paigaldamiseks valida LibreOffice Calc (töötab ka Apache OpenOffice) tabelitöötluses 
rem ** 'Tööriistad -> Makrod -> Makrode korraldamine -> LibreOffice Basic',
rem ** sealt valida kirje 'Minu makrod -> Standard' alapunkt 'Module1', 
rem ** 'Module1' all parempoolsel paneelil valida 'Main' ja vajutada
rem ** nupul 'Redigeeri'. Avanevas toimetis tuleb kogu käesoleva faili 
rem ** sisu kopeerida teksti lõppu ja salvestada, sulgeda. Nüüd on funktsioon kasutatav kõigi 
rem ** arvutustabelite puhul. Kui soovitakse seda kasutada ainult aktiivses
rem ** tabelis, tuleb valida 'Standard' asemel dokumendi nimi, luua
rem ** nupu 'Uus' abil uus moodul ja kopeerida antud faili sisu sinna.
rem ** Kasutamiseks tuleb sisestada lahtrisse valem =sonadega(argument),
rem ** kus argument on kas numbritega määratud summa lahtri asukoht, näiteks
rem ** A1, B3, jne või konkreetne arvväärtus, näiteks 99,35 (kümnenderaldaja
rem ** vastavalt keelele, eesti keeles koma). Argument peab olema sulgudes.

rem ***** Algse Exceli funktsiooni autor on Urmas Leemet <exl@hot.ee>
rem ***** Funktsiooni kohandas OpenOffice.org jaoks Heno Ivanov <heno@aso.ee>
rem ***** Kaasajastas Edmund Laugasson <edmund@libreoffice.org>


Function Sonadega(Arv)
 Dim Mm As Variant
 Dim Kr As Variant
 Dim Jrk As Variant
 Dim So As String
 Dim Nr As String
 Dim Snt As String
 Dim F As Integer
 Dim Kro As String
 Dim Miin As Boolean
 Dim SONAD As String
 Dim SPIKKUS As Integer
 Dim EsiT As String
 On Error GoTo Viga
 
 
 Mm = Array("", "üks", "kaks", "kolm", "neli", "viis", "kuus", "seitse", "kaheksa", "üheksa", "")
 Jrk = Array("", " miljonit ", " tuhat ", "")
 Arv = Arv * 100
 If Arv < 0 Then Miin = True Arv = Int(Abs(Arv)) Snt = Right(Arv, 2) & " senti" Arv = Int(Arv / 100) Kr = Right("000000000" & Abs(Arv), 9) If Arv > 999999999.99 Then GoTo Viga
 If Kr = "000000000" Then So = "null eurot ": GoTo Lopp
 Kro = " eurot ": If Kr = "000000001" Then Kro = " euro "
 For F = 1 To 9
  Nr = Mid(Kr, F, 1)
  If (Nr <> 0) And (F = 1 Or F = 4 Or F = 7) Then So = So + Mm(Nr) & "sada "
  If (Nr <> 0) And (F = 2 Or F = 5 Or F = 8) Then
    If Nr = "1" Then
      If Mid(Kr, F + 1, 1) = "0" Then So = So + " kümme"
    Else
      So = So & Mm(Nr) & "kümmend "
    End If
  End If
  If (F = 3) And (Mid(Kr, 1, 3) <> "000") Then
    If Mid(Kr, 1, 3) = "001" Then
      So = So & Mm(Nr) & " miljon "
    Else
    
     If Mid(Kr, F - 1, 1) = "1" And (Nr <> 0) Then
       So = So & Mm(Nr) & "teist" & Jrk(F / 3)
      Else
       So = So & Mm(Nr) & Jrk(F / 3)
      End If
    
    End If
  End If
  If (F = 6) And (Mid(Kr, 4, 3) <> "000" ) Then
   If Mid(Kr, F - 1, 1) = "1" And (Nr <> 0) Then
    So = So & Mm(Nr) & "teist" & Jrk(F / 3)
   Else
    So = So & Mm(Nr) & Jrk(F / 3)
   End If 
  End If
  If (F = 9) Then 
   If Mid(Kr, F - 1, 1) = "1" And (Nr <> 0) Then
    So = So & Mm(Nr) & "teist" & Jrk(F / 3)
   Else
    So = So & Mm(Nr) & Jrk(F / 3)
   End If  	
  End if
  
 Next F


Lopp:
If Miin = True Then So = "miinus " & So
SONAD = So & Kro & " ja " & Snt
if (Left(SONAD,1) = " ") then
 SONAD = Right(SONAD,Len(SONAD) - 1) 
End If
EsiT = UCase(Left(SONAD, 1))
SPIKKUS = Len(SONAD)
Sonadega = EsiT & Right(SONAD, SPIKKUS - 1)
 
 
 GoTo TheEnd
 
 Viga:
 Sonadega = "VIGA"
 TheEnd:
End Function

 

In English

rem ** For installation in spreadsheet of LibreOffice Calc (works also in Apache OpenOffice)
rem ** 'Tools -> Macros -> Organize macros -> LibreOffice Basic',
rem ** choose 'My macros -> Standard' submodule 'Module1' from left 
rem ** under 'Module1' on right panel choose 'Main' and click 'Edit'
rem ** Copy all current text into opened editor and to the end of text, save and close.
rem ** Now you can use the function in all spreadsheets.
rem ** If you wish to use it only in active document then choose document name instead of 'Standard'
rem ** create new module using the button 'New' and copy current text there.
rem ** To use the function, enter the formula =withwords(argument) into appropriate cell
rem ** where 'argument' is the cell address where is sum written by numbers, e.g.
rem ** A1, B3 etc or exact number, e.g. 99,35 (separator according locale setting)
rem ** The argument should be between parentheses.

rem ***** The author of the original Excel function is Urmas Leemet <exl@hot.ee>
rem ***** Function has been adopted to Calc by Heno Ivanov <heno@aso.ee>
rem ***** Adopted to English and modernized by Edmund Laugasson <edmund@libreoffice.org>


Function Withwords(Arv)
 Dim Mm As Variant
 Dim Kr As Variant
 Dim Jrk As Variant
 Dim So As String
 Dim Nr As String
 Dim Snt As String
 Dim F As Integer
 Dim Kro As String
 Dim Miin As Boolean
 Dim WORDS As String
 Dim SPIKKUS As Integer
 Dim EsiT As String
 On Error GoTo ERROR
 
 
 Mm = Array("", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "")
 Jrk = Array("", " million ", " thousand ", "")
 Arv = Arv * 100
 If Arv < 0 Then Miin = True Arv = Int(Abs(Arv)) Snt = Right(Arv, 2) & " cents" Arv = Int(Arv / 100) Kr = Right("000000000" & Abs(Arv), 9) If Arv > 999999999.99 Then GoTo ERROR
 If Kr = "000000000" Then So = "zero euros ": GoTo Lopp
 Kro = " euros ": If Kr = "000000001" Then Kro = " euro "
 For F = 1 To 9
  Nr = Mid(Kr, F, 1)
  If (Nr <> 0) And (F = 1 Or F = 4 Or F = 7) Then So = So + Mm(Nr) & "hundred "
  If (Nr <> 0) And (F = 2 Or F = 5 Or F = 8) Then
    If Nr = "1" Then
      If Mid(Kr, F + 1, 1) = "0" Then So = So + " ten"
    Else
      So = So & Mm(Nr) & "kümmend "
    End If
  End If
  If (F = 3) And (Mid(Kr, 1, 3) <> "000") Then
    If Mid(Kr, 1, 3) = "001" Then
      So = So & Mm(Nr) & " miljon "
    Else
    
     If Mid(Kr, F - 1, 1) = "1" And (Nr <> 0) Then
       So = So & Mm(Nr) & "teen" & Jrk(F / 3)
      Else
       So = So & Mm(Nr) & Jrk(F / 3)
      End If
    
    End If
  End If
  If (F = 6) And (Mid(Kr, 4, 3) <> "000" ) Then
   If Mid(Kr, F - 1, 1) = "1" And (Nr <> 0) Then
    So = So & Mm(Nr) & "teen" & Jrk(F / 3)
   Else
    So = So & Mm(Nr) & Jrk(F / 3)
   End If 
  End If
  If (F = 9) Then 
   If Mid(Kr, F - 1, 1) = "1" And (Nr <> 0) Then
    So = So & Mm(Nr) & "teen" & Jrk(F / 3)
   Else
    So = So & Mm(Nr) & Jrk(F / 3)
   End If  	
  End if
  
 Next F


Lopp:
If Miin = True Then So = "miinus " & So
WORDS = So & Kro & " ja " & Snt
if (Left(WORDS,1) = " ") then
 WORDS = Right(WORDS,Len(WORDS) - 1) 
End If
EsiT = UCase(Left(WORDS, 1))
SPIKKUS = Len(WORDS)
Withwords = EsiT & Right(WORDS, SPIKKUS - 1)
 
 
 GoTo TheEnd
 
 ERROR:
 Withwords = "ERROR"
 TheEnd:
End Function

 

Eespool toodud tekst on kuvatud järgmise lahenduse abil:

<pre dir=”ltr” style=”border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; overflow: auto; width: 700px; height: 280px; text-align: left;”>tekst</pre>